# عنوان مزایده تاریخ مزایده نوبت مزایده مزایده گذار
1 فروش پروژه میدان 1402/02/17 1402/02/26 شهرداری بهنمیر - آمارد
# عنوان مناقصه مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال اسناد مناقصه گذار
# عنوان فراخوان منبع از تاریخ تا تاریخ تمدید تا تاریخ
# عنوان اطلاعیه منبع از تاریخ تا تاریخ تمدید تا تاریخ