درباره شهرداران

اسامی شهرداران

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

تاریخ شروع مدیریت

تاریخ پایان مدیریت

1

حسنجان جهانی

1336

لیسانس حقوق

شهردار

07/03/1381

14/11/1397

2

روح الله جهانی

1357

فوق لیسانس مدیریت

سرپرست

15/11/1397

24/02/1398

3

قدرت کریمیان

1342

لیسانس مدیریت بازرگانی

شهردار

25/02/1398

19/07/1400

4

سیداسماعیل حسینی

1356

لیسانس اقتصادبازرگانی

سرپرست

20/07/1400

31/08/1400

5

علی دعاگویان

1357

فوق لیسانس عمران

شهردار

01/09/1400

09/09/1401

6

سیداسماعیل حسینی

1356

لیسانس اقتصادبازرگانی

سرپرست

09/09/1401

09/09/1402

7

سیدجابرکریمی آکندی

1361

فوق لیسانس علوم اجتماعی

شهردار

10/09/1402

----

8یاسین رضایی1361فوق لیسانس معماریسرپرست1402/10/10