مزایده زمین خالی

  • مزایده گذار : شهرداری بهنمیر
  • تاریخ ثبت مزایده : 1402/08/03
  • auction.senddate : 1402/08/03
  • auction.receivedate : 1402/08/10

شهرداری بهنمیر در نظر دارد زمین با کاربری مسکونی به متراژ 260.1 واقع در گلستان 15 عصمت دهم را بصورت مزایده بفروش برساند. علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

https://www.setadiran.ir/setad/cms/home