فروش پروژه میدان

  • مزایده گذار : شهرداری بهنمیر - آمارد
  • تاریخ ثبت مزایده : 1402/02/17
  • auction.senddate : 1402/02/01
  • auction.receivedate : 1402/02/31
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود

تست