معاونت توسعه مدیریت و منابع


محمد جواد اصغری

معاونت توسعه مدیریت و منابع


-        سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر امور اداری، مالی، درآمد و منابع انسانی شهرداری

-        نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های استخدامی، آیین نامه ها و مقررات استخدامی

-        نظارت بر وصول درآمدها

-        نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها

-        نظارت بر تأمین امکانات و حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری